Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a Kocsis Katalin (lakhely: 8614 Bálványos, Dózsa György u. 26.; a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üzemeltetett www.egyunkhelyit.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

A Honlapra feltöltött személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs forradalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

Az Üzemeltető a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. Az Üzemeltető adatvédelmi felelőse Kocsis Katalin, aki az [email protected] címen érhető el.

Értelmező rendelkezések

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

személyes adat: az érintettel (’felhasználó’) kapcsolatba hozható adat – különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím.

hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. A fentiek alapján az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlapon történő regisztráció során feltöltésre kerül.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adatokat használni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak. Az Üzemeltető a rögzített személyes adatokat a szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli.Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatást a regisztrált felhasználó igénybe vehesse és az Üzemeltető azt szerződésszerűen teljesíthesse. A Honlap bárki által meglátogatható. A látogatókra vonatkozóan az Üzemeltető nem gyűjt vagy kezel adatot. A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatás (megrendelés) igénybevételének előfeltétele azonban a Honlapon történő regisztráció, amely során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

Név, Szállítási cím, Telefonszám, E-mail cím, Számlázási adatok (név, cím)

Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Honlapon történő regisztráció során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az “adatkezelés célja” bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok az Üzemeltető által, a jelen Tájékoztatóban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) az Üzemeltető a regisztrált felhasználónak – amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet, SMS-t küldjön közvetlenül a felhasználó e-mail címére, telefonszámára.

Adatkezelés célja

A regisztrált felhasználók azonosítása és a Honlapon keresztül igénybevett szolgáltatás teljesítése az Üzemeltető által, ahhoz szükséges kapcsolatfelvétel, a regisztrált felhasználó és az Üzemeltető között megkötésre került szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, regisztrált felhasználók részére hírlevél, illetve telefonszámukra SMS küldése. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.

A regisztrált felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön az Üzemeltető, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a hírlevél alján található „leiratkozom” gombbal, a vevőszolgálat [email protected] e-mail címére küldött elektronikus levéllel.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A regisztráció során megadott személyes adatokat az Üzemeltető a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek – kivéve az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges mértékben szállító vagy futár alvállalkozó részére – semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására az Üzemeltető jogszabályi előírásnál fogva köteles. A Szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető a regisztrált felhasználónak a következő adatait bocsátja esetlegesen a szállító vagy futár alvállalkozó rendelkezésére:

  • Név
  • Szállítási cím
  • Telefonos elérhetősége (amennyiben ez a kiszállításhoz szükséges)

Az Üzemeltető a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Tájékoztató, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Üzemeltetővel fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik.

Névtelen adatok és “Cookie”-k

Az Üzemeltető a Honlapról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja Honlapot, az Üzemeltető nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. Az Üzemeltető feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során az Üzemeltető beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A “cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A “cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merevlemeze tárolja. A “cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha “cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott “cookie”-t vagy sem.

Jogorvoslati jog

A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését, vagy módosítását bármikor kérheti az Üzemeltetőnek küldött elektronikus levéllel az [email protected] címen.

A regisztrált felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy mely személyek és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Üzemeltető mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Üzemeltető költségtérítést állapíthat meg.

Az Üzemeltető a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált felhasználó írásban jelzi a vevőszolgálat [email protected] e-mail címére küldött elektronikus levéllel, (ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Üzemeltető a helyesbítésről és a törlésről az érintett regisztrált felhasználót emailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, az Üzemeltető az értesítést mellőzheti. A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Üzemeltető – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Üzemeltető az adatkezelést megszünteti. Amennyiben az érintett felhasználó az Üzemeltető döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat. Amennyiben a felhasználó megsérti az Üzemeltető Általános Szerződési Feltételeit, az Üzemeltető mint szolgáltató jogosult törölni a regisztrált felhasználó adatait. az Üzemeltető az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Tájékoztató, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására. Jelen Tájékoztató 2018. Szeptember 15. napján lép hatályba és hatálya kiterjed valamennyi regisztrált felhasználóra. Regisztrált felhasználók kötelezettséget vállalnak a jelen Tájékoztató betartására.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben az adatvédelemmel, Tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az [email protected] e-mail címre.

egyunkhelyit.hu